Устав на УБСП

 УСТАВ
 на
 УКРАИНСКО - БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ „ПЛОВДИВ“
 Приет на 13 януари 2012 г.;
 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 СТАТУТ

Чл.1.(1) УКРАИНСКО - БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ „ПЛОВДИВ“, е сдружение с нестопанска цел, което функционира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза, по смисъла на чл. 2 ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

(2). Сдружението извършва своята дейност съобразно действащото законодателство,
настоящия устав и решенията на неговите органи на управление.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2. (1) Сдружението ще осъществява своята дейност под наименованието УКРАИНСКО - БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ „ПЛОВДИВ“. Наименованието се изписва равностойно на български и украински и езици.
(2) Наименованието се изписва на латински език: Ukrainian - Bulgarian Association “Plovdiv”

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС


Чл.3.(1) Седалището на Сдружението е: гр Пловдив,
(2) Адресът на управление на УКРАИНСКО - БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ „ПЛОВДИВ“ е - гр. Пловдив, ул.  "Цар Калоян" №8, ет. 4

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


Чл. 5. (1). Целите на сдружение са да популяризира и развива съвместни обществени, културни и икономически начинания и инициативи на граждани от България и Украйна като организира и подпомага обществени и икономически мероприятия, срещи, семинари и всякакви форуми от подобен характер за граждани, търговски и нестопански организации от двете страни.
(2). Да участва съвместно с държавните институции на България и Украйна в развиването и подобряването на културните, обществените и търговските отношенията между двете страни.
(3). Да подпомага и участва в прояви на държавни и неправителствени организации свързани с подобряването на културните, обществените и търговските отношения между двете държави.
(4). Сдружението ще участва самостоятелно и съвместно със съответните държавни институции в разработването на проекти и програми за подпомагане на различни културни, обществени и търговски инициативи между представители на България и Украйна.
(5). Сдружението ще привлича специалисти и спонсори в организирането и финансирането на разнородни мероприятия свързани с подобряването на бизнес климата между двете страни.
(6). Сдружението, при реализирането на своите цели, подпомага участието и инициативите на български бизнес, обществени и граждански организации и общности, научни учреждения, центрове, академични заведения, университети, училища и граждани в дейността им, свързана с целите на сдружението.

Чл.6.Предмета на дейност на сдружението е:

(1). Да обединява членове на УБСП в общо цяло за съхраняване и защитата на  етнически, културни, национални  интереси.      
(2). Да сътрудничи с други организации, общества и сдружения за дейности, които подпомагат  целите на Сдружение.
(3). Да извършва информационно-рекламни дейности: издава брошури, бюлетини и други печатни материали; работи в мрежа, поддържа на база от данни и осигурява на обмен на информация.
(4). Да организира и провежда  работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации, за постигане целите на Сдружението

III. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.7. Сдружението обезпечава постигането на целите си като организира и финансира
набира средства от дарители и разкрива източници на финансова помощ в страната и чужбина;
- извършва стопански дейности за подпомагане на целите на сдружението и участия на същото в търговски дружества, печалбата от които ще се използва за целите на сдружението;
- договаря пряко с организации, дружества и лица конкретните условия за отпускането на помощи, дарения и др. подобни;

позволени от закона допълнителни стопански дейности,  в това число:
други
- извършва консултантска дейност, външнотърговска дейност, комисионна дейност, посредническа дейност, приходите от които ще се използват за целите на сдружението;
- проектира и изгражда материално-техническа база за постигане целите на сдружението и поддържа предоставената и създадена вече такава;
- осъществява контакти и сътрудничество с други сходни организации, фондации и институти в България, Украйна и трети страни.
- използва всички други законни средства за осъществяване на целите си.
- осъществява информационно – рекламна дейност.
- популяризира дейността на сдружението чрез български и чуждестранни средства за масова информация.

Чл.8 (1). УКРАИНСКО - БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ „ПЛОВДИВ“ може да приема, образува и администрира целеви фондове в лева или валута, с цел финансиране на програми, проекти и прояви на трети  юридически или физически лица. Фондовете могат да бъдат предоставяни от държавни или частни юридически или физически лица от страната и чужбина.

   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ПОСОЛСТВО НА УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ

Българо-украински вести


Сдружение за българо-украинска дружба и сътрудничество

   Президент на Украйна


Върховна Рада на Украйна

Министерския Съвет на Украйна